مجموعه زبان انگلیسی Literature – Reading With Purpose

مجموعه زبان انگلیسی Literature – Reading With Purpose

مجموعه زبان انگلیسی Literature – Reading With Purpose را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

مجموعه زبان انگلیسی Literature – Reading With Purpose یکی از مجموعه های بسیار ارزشمند تقویت مهارت ریدینگ زبان انگلیسی است. این مجموعه کمک می کند که نه تنها زبان آموزان از کلاس درس خسته نشوند، بلکه با درگیر کردن آنها، فرآیند یادگیری را برای آنها بسیار جذاب و دوست داشتنی می کند.

Literature – Reading With Purpose

Literature: Reading with Purpose is the first research-based middle school language arts program that effectively combines strong skill development and incredible reading. Scaffolding and spiraling of skills builds a strong, necessary language arts foundation. Your students will be motivated, not frustrated by high–interest, leveled selections that engage and appeal to this tough audience. An inquiry-based “Big Question” approach within a unique “Workshop” lesson format gives students a purpose and meaningful context for their reading. You can differentiate, remediate, and accelerate with one book that will bring all of your students into the community of learners!

  • محتویات این محصول:
  1. فایل PDF کتاب های مجموعه زبان انگلیسی Literature – Reading With Purpose

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد