مجموعه کتاب های درسی اندونزی

مجموعه کتاب های درسی اندونزی

مجموعه کتاب های درسی اندونزی را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

شامل یازده کتاب با عنوان های لیست شده است. این مجموعه کتاب ها به زبان اندونزی هستند و به منظور تقویت این زبان مورد استفاده قرار می گیرند.

Indonesian School Textbooks

 • Aktif Berbahasa Indonesia
 • Bahasa dan Sastra Indonesia 1
 • Bahasa Indonesia 1 bahasa kebanggaanku
 • Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SDMI Kelas VI
 • Kompetensi berbahasa Indonesia 1 untuk SMPMTs kelas VII
 • Kompetensi berbahasa Indonesia
 • Pendidikan kewarganegaraan (PKn) 3
 • Pendidikan kewarganegaraan menjadi warga negara yang baik 3
 • Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah PertamaMadrasah Tsanawiyah
 • Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD dan MI Kelas VI
 • Pendidikan Kewarganegaraan untuk SDMI Kelas VI
 • محتویات این محصول:
 1. فایل های PDF مجموعه کتاب های درسی اندونزی

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد